Osuustoiminnan voima – eurooppalainen menestys

Cooperatives Europen europarlamenttivaaliohjelma.

Osuuskunnat ovat tärkeässä asemassa Euroopan unionin (EU) rakentamisessa. Ne edistävät arvoja, jotka ovat eurooppalaisen yhteistyön ytimessä. Osuuskunnat ovat muuntaneet nämä arvot todellisiksi mahdollisuuksiksi miljoonille Euroopan kansalaisille.

Osuuskuntayritykset ovat jäsentensä – olivatpa jäsenenä kuluttajat, tuottajat, yrittäjät, työntekijät tai paikalliset yhteisöt – omistamia ja hallinnoimia. Jokaisella on yhtäläinen mahdollisuus vaikuttaa yrityksen liiketoimintaan ja ylijäämän jakoon.

Cooperatives Europe on osuustoiminnallista yritysmuotoa Euroopassa edistävä monialainen yhteistyöjärjestö, joka edustaa yli 140 miljoonaa osuuskuntajäsentä ja 176 000 osuuskuntayritystä, jotka työllistävät 4,7 miljoonaa eurooppalaista.

Osuuskuntia on mikroyrityksistä suuryrityksiin. Ne toimivat kaikilla talouden aloilla teollisuudesta kauppaan ja palveluihin, terveydenhuollosta asumiseen, maataloudesta pankkitoimintaan sekä energiasta kulttuuriin. Lisäksi osuuskunnat pyrkivät löytämään uusia mahdollisuuksia yhteistoimintatalouden kentältä.

Demokraattisesti, kestävästi ja sosiaalisesti toimivat yritykset auttavat rakentamaan laajempaa yhteisötaloutta. Osuuskunnat ovat ensisijaisessa asemassa tukemassa YK: n kestävän kehityksen tavoitteiden ja Agenda 2030 täytäntöönpanoa Euroopassa.

Osuuskunta – ihmisten yhteenliittymä

Vaikka osuustoiminta on vahvasti paikallista, EU on osuuskunnille tärkeä. Eurooppa on rakennettu demokratian, solidaarisuuden ja ihmisoikeuksien pohjalle. EU on toiminut edelläkävijänä sosiaalisten, taloudellisten ja ympäristöön liittyvien normien luomisessa. On kuitenkin tahoja, jotka yhä äänekkäämmin kyseenalaistavat EU:n kyvyn vastata nykypäivän suuriin kysymyksiin kuten ilmastonmuutokseen, lisääntyvään epätasa-arvoon, työttömyyteen ja muuttoliikkeisiin.

Cooperatives Europe kannattaa sellaista näkemystä Euroopasta, joka on ihmiskeskeinen ja asettaa kansalaiset osallistavasti huolenpitonsa ytimeen. Vahvan kansakuntien yhteisön tulee kunnioittaa monimuotoisuutta ja kieltäytyä kääntymästä sisäänpäin.

Osuuskunnat ovat joustavia ja kilpailukykyisiä yrityksiä, jotka vastaavat sekä yhteiskunnan että jäsentensä tarpeisiin. Ne pystyvät tarjoamaan yhteisiä ratkaisuja nykyisiin ja tuleviin haasteisiin sekä edistämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta, kestävää kasvua ja kehitystä.

Osuuskuntien tärkeimmät tavoitteet:

Cooperatives Europe on yhdessä jäsentensä kanssa määritellyt tärkeimmät tavoitteet EU:n päättäjille:

1. Yhteisötaloutta tulee pitää talouden keskeisenä osana, joka pyrkii edistämään myös sosiaalista yhteenkuuluvuutta.

2. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin on pysyttävä poliittisella asialistalla. Ihmisille on tarjottava yhtäläisiä mahdollisuuksia ja osallisuutta. Sosiaalisia investointeja ja oikeuksia koskevaa lainsäädäntöä on edistettävä.

3. Yrittäjyyspolitiikkaa on edistettävä yritysmallien moninaisuus ja osuuskuntien erityispiirteet huomioiden, ml. rahoitus ja koulutus. Osuuskuntien sääntelyn on oltava tasapuolista muiden yritysmallien rinnalla.

4. Osuuskunnat tulee tunnustaa tärkeäksi naisyrittäjyyden muodoksi. Sitä suositaan useissa jäsenvaltioissa, sillä se tarjoaa työllistymismahdollisuuksia ja tukee tasa-arvoa.

5. Yhteistoiminta- ja jakamistalous hyötyisi myönteisestä eurooppalaisesta lainsäädännöstä, joka ohjaisi innovatiivista yhteisyrittämistä osuuskuntamuotoon.

6. EU: n ulkopuolisissa kehityshankkeissa tulisi hyödyntää osuuskuntamallia paikallisen yksityisen sektorin vahvistamiseksi. Näin maapallolle ja ihmisille varmistetaan mahdollisimman suuri hyöty. Tähän sisältyisi osuuskuntien nimenomainen tunnustaminen EU:n ulkoisessa investointisuunnitelmassa.

7. Nuorten osuustoimintaosaamista tulee kehittää heidän mahdollisuuksiensa parantamiseksi elämässä.

8. Euroopan on ryhdyttävä toimiin ekologisesti kestävän talouden rakentamiseksi, jossa kaikki yhteiskunnan sidosryhmät otetaan mukaan. On myös luotava kansalaislähtöinen talous, joka pystyy löytämään paremman tasapainon paikallisen ja globaalin välillä. Tästä kehittyy tulevaisuuden talous.

Lopuksi vaadimme jatkuvaa ja rakentavaa vuoropuhelua Euroopan unionin toimielinten kanssa tulevaisuuden Euroopan rakentamiseksi.

Meidän Eurooppa, meidän osuustoiminta

Tulin valituksi Cooperatives Europen hallituksen jäseneksi huhtikuussa 2017 Osuustoimintakeskus Pellervon ja SOK:n mandaatilla. Monikansallisen yhteisön vaivat ja vahvuudet alkoivat hahmottumaan heti ensi kokouksista lähtien. Kulttuurierot tulivat näkyviin kielen, elekielen, ajankäytön ja tapojen kirjona. Suomalainen suoraviivaisuus, asia edellä eteneminen, ei ollut vallitseva käytäntö. Samalla hallituksen työskentelylle on ollut leimallista yhteinen ääni osuustoiminnan puolesta. Vaikka kullakin maalla on omat erityis-piirteensä, on myös paljon yhteistä ja yhdistävää: osuustoiminnan huono tunnettuus taloudellisena ja sosiaalisena liikkeenä sekä mallin potentiaalin tunnistamisvajaus yrittäjyysvaihtoehtona.

Tämän oivallettuani esittelin joulukuussa 2017 Suomen aloitteen eurooppalaisen osuustoiminnan yhteisestä europarlamenttivaaliohjelmasta. Samaan parlamenttiin samojen päätösten ääreen tullaan kaikkialta Euroopasta! Aloitteen laatimisessa toisena kantavana voimana on toiminut Pellervon toimitusjohtaja Sami Karhu aidosti teemoista syttyvänä ja niiden edistämisen puolesta huolta kantavana osuustoimijana. Näimme, että lopputuleman lisäksi osallistava prosessi ja demokraattinen luonne olivat tärkeitä.

Aloitteen idea oli saada aikaan vuoropuhelua, jonka avulla Cooperatives Europe saisi mandaatin viedä eteenpäin juuri niitä teemoja, jotka mahdollisimman kollektiivisesti koetaan tärkeiksi jäsenorganisaatioiden keskuudessa. Tavoitteena oli koostaa mahdollisimman ymmärrettävä ja selkeä viesti päättäjille.

EU-vaalit järejstetään Suomessa 26.5.

Teksti: ANU PUUSA

Lue alkuperäinen artikkeli täältä: https://otlehti.pellervo.fi/2019/02/20/osuustoiminnan-voima-eurooppalainen-menestys/